Examens: Professionnel

So geht’s noch besser zu B1 – Hören

So geht’s noch besser zu B1 – Hören – Livre du professeur

So geht’s zu B1 – Lesen – Cahier d’activités

So geht’s zu B1 – Lesen – Guide pédagogique

So geht’s zum DSD I A2/B1 – Cahier d’exercices et d’évaluations

So geht’s zum DSD I A2/B1 – Guide pédagogique

So geht’s zum DSD II B2/C1 – Cahier d’exercices

So geht’s zum DSD II B2/C1 – Guide pédagogique du cahier d’exercices + CD audio

So geht’s zum DSD II B2/C1 – Cahier d’évaluations

So geht’s zum DSD II B2/C1 – Guide pédagogique du cahier d’évaluations

Mit Erfolg zu Start Deutsch – Cahier d’exercices + CD

Mit Erfolg zu Start Deutsch – Cahier d’évaluations + CD

Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch – Cahier d’exercices + CD

Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch – Cahier d’évaluations + CD

Mit Erfolg zum Goethe/ÖSD-Zertifikat B1 – Cahier d’exercices + CD

Mit Erfolg zum Goethe/ÖSD-Zertifikat B1 – Cahier d’évaluations + CD

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2 – Cahier d’exercices + CD

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2 – Cahier d’évaluations + CD

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2 neu – Cahier d’activités

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2 neu – Cahier d’évaluations

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat C1 – Cahier d’exercices + CD

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat C1 – Cahier d’évaluations + CD

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat C2: GDS – Cahier d’exercices et d’évaluation + CD

Abonnez-vous à notre newsletter pour les professeurs d'allemand